شعر و ادبیات

از این پس دوست و همکار تازه ما نصرت پورسرتیپ برنامه ای تحت عنوان شعر وادبیات تهیه میکند در این برنامه نصرت با تحلیل و بررسی اشعار و قطعات ادبی نگرشی نوین را بر این آثار به ما خواهد آموخت

RSS 0 0
0:00
Loading

شعروادبیات

Updated a long time ago.

نصرت پور سرتیپ این برنامه را با غزلی از حافظ و صدای گرم ستار آغاز می کند،گفتار در افرینش فردوسی را توضیح می دهد، و با اابیاتی ساده و دلنشین و شعر زیبای شهر خالی برنامه را به پایان می برد

Download

Comments