کتابنوش

کتابنوش نام جلسات کتاب خوانی است که در غرب به آن بوک کلاب میگویند کتابنوش هر دو ماه یکبار جلساتی رابا حضور شهرنوش پارسی پور در شمال کالیفرنیا برگزار میکند در این جلسات کتاب های رمان نویسنگان ایرانی موردبررسی قرار میگیرنداز این پس گروهی از شرکت کنندگان در این جلسات شمارا هم با نظراتشان در مورد کتاب های مورد بحث سهیم میکنند

RSS 0 0
0:00
Loading

کتابنوش

Updated a long time ago.

در اولین بخش از این برنامه ها کتاب سرخی تو از من نوشته سپیده شاملو مورد بررسی قرار میگیردکه توسط نشر مرکز در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.
در این نشست آذر فخر پریچهر٬پرنیان و وحید بدیعی همراه با شهرنوش پارسی پور به بحث پیرامون کتاب سرخی تو از من می پردازند

Download

Comments