گفتمان

در برنامه این هفته کفتمان مهدی ذوالفقاری به سراغ یکی از چهره های شناخته شده اپوزیسیون فرزین بستجانی رفته است. گفتار این هفته پیرامون مسئله انتخابات در جموری اسلامی است.

RSS 0 0
0:00
Loading

گفتمان

Updated a long time ago.

در برنامه این هفته کفتمان مهدی ذوالفقاری به سراغ یکی از چهره های شناخته شده اپوزیسیون فرزین بستجانی رفته است. گفتار این هفته پیرامون مسئله انتخابات در جموری اسلامی است.

Download

Comments