آنروی سکه

برنامه ای از وحید بدیعی ومهدی ذوالفقاری با نگرشی متفاوت بر رخدادهای سیاسی،فرهنگی و اجتماعی در این برنامه میهمانان رادیو پویا ببا نقطه نظر های خود آنروی سکه را به شما نشان خواهند داد

RSS 0 0
0:00
Loading

آنروی سکه

Updated a long time ago.

این هفته در برنامه آنروی سکه وحید بدیعی و مهدی ذوالفقاری به بررسی مسائل گوناگون ایران پرداخته اند مسائلی چون فاجعه اسید پاشی بر زنان در اصفهان مقاومت دلیرانه شیر زنان کوبانی و رخدادهای گوناگون دیگر

Download

Comments