یک فنجان چای

برنامه ادبی هنری رادیو پویا

RSS 0 0
0:00
Loading

با وحید بدیعی و فرناز ضابطیان

Updated a long time ago.

این هفته فرناز و وحید اشعاری ازمهری رحمانی، رضا چایچی،سهراب رحیمی وسیمین بهبهانی برایتان اجرا می کنند

Download

Comments