شعر و ادبیات

از این پس دوست و همکار تازه ما نصرت پورسرتیپ برنامه ای تحت عنوان شعر وادبیات تهیه میکند در این برنامه نصرت با تحلیل و بررسی اشعار و قطعات ادبی نگرشی نوین را بر این آثار به ما خواهد آموخت

RSS 0 0
0:00
Loading

شعر وادبیات برنامه دوم

Updated a long time ago.

این دومین برنامه از سلسله برنامه های شعرو ادبیات با نصرت پور سرتیپ است برنامه نخست با استقبال دور از انتظار شما عزیزان روبرو شد امیدواریم این برنامه هم به دل شما بنشیند
فراموش نکنیند که که نظرات شما راهگشای بهبود برنامه ها ی ما خواهد بود

Download

Comments