کتاب گویا

در این مجموعه همکارمان علی پارسا کتاب های گوناگون را برای شما باز خوانی خواهد کرد

RSS 0 0
0:00
Loading

اتفاق همانطور که نوشته میشود می افتد

Updated a long time ago.

ایرج رحمانی نویسنده ایرانی مهاجر به کاندا پس از اخذ مدرک فوق لیسانس در دانشگاه کرمان به تدریس پرداخت اما چند سالی بعد از انقلاب مانند بسیاری از روشنفکران ایرانی ناچار به گریز از وطن شد وپس از 4 ماه اقامت در پاکستان به مونترال کانادا آمد در سال 1985 از دانشگاه مک گیل مدرک کتاب داری و اطلاعات را دریافت کرد ودر همین رشته به کار پرداخت
در کنار آن رحمانی به انتشار آثارش در زمینه شعر ترجمه و داستان نویسی پرداخت
کتاب اتفاق همانطور که نوشته میشود می افتد از کارهایشناخته شده و معتبر ایرج رحمانی می باشد
نوشته های ایرج رحمانی:
مجموعه شعر “در باغ های تردید”(1990)، مجموعه قصه “آقای صاد، آقای صاد”(1992)، رمان “دریا در مشت” (1994)، مجموعه شعر “بر ساقه هنوز (1995)، مجموعه شعر”سرودهای جانب آبی”(با بهروز سیمایی1997)، رمان “اتفاق آنطور که نوشته می شود می افتد”(2001)، رمان “اسامه، یک بدیهه نویسی(2003) و رمان “فرار به سامراء”(2013).

Download

Comments