شعر و ادبیات

از این پس دوست و همکار تازه ما نصرت پورسرتیپ برنامه ای تحت عنوان شعر وادبیات تهیه میکند در این برنامه نصرت با تحلیل و بررسی اشعار و قطعات ادبی نگرشی نوین را بر این آثار به ما خواهد آموخت

RSS 0 0
0:00
Loading

شعر و ادبیات

Updated a long time ago.

در چهارمین برنامه شعر و ادبیات نصرت پورسرتیپ با اشعاری از سعدی برنامه اش راآغاز میکند و با شعر زیبای شفیعی کدکنی به پایان می رساند

Download

Comments