شعر و ادبیات

از این پس دوست و همکار تازه ما نصرت پورسرتیپ برنامه ای تحت عنوان شعر وادبیات تهیه میکند در این برنامه نصرت با تحلیل و بررسی اشعار و قطعات ادبی نگرشی نوین را بر این آثار به ما خواهد آموخت

RSS 0 0
0:00
Loading

شعرو ادبیات با نصرت پور سرتیپ

Updated a long time ago.

نصرت پور سرتیپ این برنامه را با سروده پراحساس باز هوای وطنم آرزوست آغاز می کند وبه پاره ای از اشعار ایرج میرزا می پردازد و با بادستچینی از اشعار شنیدنی برنامه را به پایان میبرد

Download

Comments