گفتگو برنامه ای از شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور نویسنده صاحب نام و محبوب ایرانی با تجربه ای تازه مجموعه گفتار های شنیدنی با چهره های صاحب نام را بطوراختصاصی برای رادیو پویا تهیه و تنظیم میکند از این گفتگوهای شیرین لذت ببرید

RSS 0 0
0:00
Loading

ابراهیم مکلا

Updated a long time ago.

ابراهیم مکلا مترجم ویراستار و پژوهشگر ایرانی میهمان این هفته گفتگو با شهرنوش پارسی پور است

Download

Comments