داستان شب

داستان شب کاری تازه از گروه تکاپو گروه تکاپو متشکل از جمعی از هنرمندان تاتر ساکن شمال کالیفرنیا می باشد در حال حاظر هایده آهی و بابک مختاری مجریان این برنامه هستند و ژرژ چهاربخش کارگردانی انرا به عهده دارد

RSS 0 0
0:00
Loading

نه تر و نه خشک

Updated a long time ago.

این هفته هایده آهی برایتان قصه نه تر و نه خشک نوشته هوشنگ مرادی کرمانی را اجرا میکند
موسیقی متن این برنامه از حسین علیزاده می باشد و ژرژ چهاربخش کارگردان این برنامه است
نه ترو نه خشک کتابی است که موضوع افسانه ای دارد و مردای کرمانی در کودکی هنگامی که این پرنده را روی درخت دیده است اسمش را از پدر بزرگ پرسیده و پدر بزرگ این داستان را برایش روایت کرده است. قسمت اول این قصه که در سه بخش تنظیم شده از نظرتان میگذرد

Download

Comments