گپی خودمانی با زرین شقاقی

در این برنامه زرین شقاقی از سن دیاگو گفتگو،گزارش واخبار ایرانیان را بطور اختصاصی برای رادیو پویا تهیه خواهد کرد

RSS 0 0
0:00
Loading

گپی خودمانی با زرین شقاقی

Updated a long time ago.

ava-setar.com
کوروش تقوی موسیقیدان و نوازنده ستار در گپی خودمانی با زرین شقاقی همکار رادیو پویا در ساندیاگو به گفتگو نشسته است
در این قسمت بخش سوم مصاحبه کوروش وبا زرین را می شنوید

Download

Comments