آزادی وعدالت اجتماعی

آزادی وعدالت اجتماعی برنامه تازه رادیو پویاست که همکارمان مهدی ذوالففقاری آنرا تهیه و اجرا میکند در این برنامه دیدگاههای چهره های سیاسی و فرهنگی ایرانی و نظراتشان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد

RSS 0 0
0:00
Loading

دکتر رامین کامران

Updated a long time ago.

دکتررامین کامران تحصیلات خودرا درفرانسه در جامعه شناسی و فلسفه تا درجه دکترا به اتمام رساند
او در دانشگاه پاریس یکم سرگرم تدریس است و بعنوان محقق در مرکز سیستم های فکری مدرن فعالیت میکند.
دکتر کامران از همکاران زنده یاد شاپور بختیار بود و با وی فعالیت میکرداو از دست اندرکاران سایت ایران لیبرال است و اکثر آثار اورا در این تارنما میتوان پیدا کرد.
نظرات دکتر کامران بعنوان یک محقق قابل تامل و بررسی است

Download

Comments