شعر و ادبیات

از این پس دوست و همکار تازه ما نصرت پورسرتیپ برنامه ای تحت عنوان شعر وادبیات تهیه میکند در این برنامه نصرت با تحلیل و بررسی اشعار و قطعات ادبی نگرشی نوین را بر این آثار به ما خواهد آموخت

RSS 0 0
0:00
Loading

شعر وادبیات

Updated a long time ago.

از این هفته نصرت پورسرتیپ خواندن شاهنامه فردوسی را اغاز میکند و بازبانی ساده اشعار شاهنامه را توضیح میدهد

Download

Comments